Tale Content: your content agency in Stockholm

Kommunikationsstrategi

Vi hjälper er att utveckla en kommunikationsstrategi som utgår från affärs- och verksamhetsmål. En genomarbetad strategi innehåller vägval och prioriteringar och ska vara möjlig att agera på. Vi stöttar er genom hela strategiprocessen och säkerställer att kommunikationen blir framgångsrik. Har ni redan en kommunikationsstrategi så kan vi hjälpa er med en contentstrategi och kanalstrategi som en förlängning av denna.

Vad innehåller kommunikationsstrategin?

1. Målsättningar
Kommunikationsstrategin och dess genomförande visar hur kommunikations- och marknadsavdelningen bidrar till företaget eller organisationens övergripande affärsmål eller verksamhetsmål. För att kunna redovisa detta och samtidigt ha möjlighet att utvärdera effekten är målsättningarna en självklar utgångspunkt:

 • Vi definierar mål som är mätbara och tar fram ett antal KPI:er (nyckeltal) som blir viktiga för att i genomförandet av strategin kunna följa effekten och löpande göra taktiska justeringar.
 • Vi sätter upp en gemensamt dashboard som syftar till att i realtid visa hur kommunikationsaktiviteter och kanaler presterar. Därigenom visualiserar vi målsättningar och utfall på ett sätt som går att dela med flera intressenter i organisationen.

2. Målgruppsanalys
All framgångsrik kommunikation sker på mottagarens villkor. Med utgångspunkt i prioriterade målgrupper gör vi en analys:

 • Vi undersöker målgruppernas drivkrafter, behov och utmaningar genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa data.
 • Vi analyserar data som ger oss en bild av målgruppen. Vi kartlägger vad som krävs för att få en större synlighet och ökad närvaro i digitala och sociala kanaler och hur ni presterar i förhållande till era konkurrenter idag.

3. Budskaps och innehåll
Vi hjälper er att utveckla och formulera kommunikativa budskap men ser också till att testa dem småskaligt redan under arbetet med kommunikationsstrategin för att säkerställa att det är budskap som når fram och som uppfattas som relevanta av målgrupperna.

 • Vi A/B-testar olika budskap mot en liten del av respektive målgrupp genom riktat innehåll i sociala medier och digitala kanaler.
 • Vi genomför därefter traditionella intervjuer med intressenter och fokusgrupper vid behov utifrån frågeställningar som vi behöver fördjupa oss i.

4. Vägval och plan för genomförande
Genom att följa stegen ovan har vi ett gediget beslutsunderlag att utgå ifrån när det är dags för de strategiska vägvalen. Vi har i detta skede en god uppfattning om mål och målgrupper genom ett underlag som bygger på en kombination av data och intervjuer.

 • Vi gör ett antal strategiska avvägningar och vägval utifrån resurser och förutsättningar. Vi väljer vad tyngdpunkten i kommunikationen ska ligga kommande 18 – 24 månader.
 • Vi konkretiserar de strategiska vägvalen i en övergripande aktivitetsplan och vilka huvudsakliga kanaler som ska användas i en kanalstrategi.

5. Dokumentation och löpande utvärdering

 • Vi dokumenterar hela kommunikationsstrategin på ett så kortfattat och konkret sätt som möjligt. Det svåra är att sammanfatta den övergripande strategin på en A4-sida, inte att göra 45 powerpoint-bilder.
 • Genom den uppsatta dahsboarden följer vi i realtid hur varje kommunikationsaktivitet och kanal presterar.

Hur ser arbetsprocessen ut?

Vi tror på ett integrerat arbetssätt tillsammans med er där vi faciliterar och ger råd kring budskap, innehåll och kanaler. Övergripande ser arbetsprocessen ut så här.

 1. Inledande workshop för att få en bild av nuläge och definiera målsättningar för kommunikationen.
 2. Research, intervjuer och budskapstest.
 3. Strategisk workshop kring vägval och prioriteringar.
 4. Rekommendation och handlingsplan
 5. Dokumentation och eventuellt presentation av kommunikationsstrategin för andra intressenter.

Vad är nästa steg?
Skicka ett mejl till johan.bratt@talecontent.se så bokar vi in ett möte över teams eller zoom där vi pratar mer om ett eventuellt samarbete.